Beloningsbeleid TeamAlert

Het beloningsbeleid van TeamAlert bestaat uit drie elementen: het functieschaalsalaris, de periodieke salarisverhoging en het vakantiegeld. Deze staan hieronder verder toegelicht. De leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

Functieschaalsalaris

Het uitgangspunt voor het bepalen van het functieschaalsalaris is de functie. Hiertoe zijn alle functies geordend in een aantal groepen, functiegroepen genaamd. Elke functiegroep bevat een aantal functies dat qua zwaarte vergelijkbaar is. De zwaarte van een functie wordt bepaald met behulp van een functiebeschrijving en met behulp van een systeem van functiewaardering. Voor elke functiegroep geldt een bepaalde salarisschaal met een minimum en maximum.

Periodieke salarisverhoging

Het uitgangspunt is dat de functieschaalsalaris van een werknemer elk jaar wordt verhoogd met een percentage. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de beoordeling van het functioneren. De percentages van de salarisverhogingen worden jaarlijks (opnieuw) vastgesteld op basis van het economisch welvaren van de stichting en een externe benchmark. Het voor de salarisschaal geldende maximum mag door toekenning van salarisverhoging niet overschreden worden. De stichting kent geen bonusstructuur. Bij bevordering naar een andere functiegroep, wordt het bijpassende functieschaalsalaris toepast.

Vakantiegeld

De stichting kent 8% vakantiegeld toe over het jaarinkomen. Het vakantiegeld wordt jaarlijks uitbetaald in de maand mei.

« terug